Privacybeleid Stellingkast.nl B.V.https://www.stellingkast.nl/

Over ons privacybeleid
Stellingkast.nl B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik vanonze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aanderden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening vanStellingkast.nl B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publicerenvan een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is door ons zelf ontwikkeld. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden in deze admin gedeeld en opgeslagen. De sofware wordt door ons zelf beheerd en door ontwikkelt en wordt gehost op een server van Xitens. In principe heeft de hostin partij geen toegang tot de gegevens. Ze dienen wel zorg te dragen voor beveiliging van onze gegevens.

Webhosting
Xitens
Wij nemen webhosting diensten af van Xitens. Xitens verwerkt geen persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van dediensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Xitens heeft passende technische en organisatorische maatregelengenomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Xitens is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigendoeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimpbeveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken ofe-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor hetverder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onzegegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform vanMollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- ofcreditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uwgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Feedback Company
Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als u een review achterlaat via Feedback Companydan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met u opnemen omeen toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uwnaam en e-mailadres en informatie met betrekking tot uw order met Feedback Company. Zij gebruiken dezegegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passendetechnische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Companybehoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking totde bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst incl. levering is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van verschillende vervoersbedrijven voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met het betreffende vervoersbedrijf delen. De koerier gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de koerier onderaannemers inschakelt, stelt deze uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Afas
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Afas. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie enboekhouding maken wij gebruik van de diensten van Afas. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens endetails met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren vanverkoop facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Afas is tot geheimhoudingverplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Afas gebruikt uw persoonsgegevens niet voor anderedoeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Stellingkast.nl B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, inhet geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij onsbekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zichhebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wiju op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bijons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wijhebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheidkunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling vandatabestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Stellingkast.nl B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën vangegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te wordenonderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies
Cookies zijn heel kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen door je internetbrowser. Deze bestanden worden gebruikt voor het verbeteren van de website en om bepaalde functies mogelijk te maken. De cookies die wij gebruiken zijn volledig veilig en bevatten nooit persoonlijke informatie.
Waar worden cookies op Stellingkast.nl voor gebruikt?
We gebruiken cookies om je bijvoorbeeld de juiste online winkelwagen te tonen, namelijk die van jou. Dit soort cookies wordt ook wel functionele cookies genoemd. Als je via iDeal of creditcard betaalt, wil je wel dat dit veilig gebeurt: ook dit wordt met behulp van functionele cookies gedaan. Verder zijn er cookies voor onze bezoekersstatistieken. Hiermee verbeteren wij de website zodat je beter kunt vinden wat je zoekt.
Wat zijn de voordelen voor jou?
Het gebruik van cookies heeft voor jou vele functionele voordelen. Zo beschik je altijd over jouw persoonlijke winkelwagen met de door jou gekozen producten. Cookies maken het ook mogelijk dat je producten kunt delen via Twitter of Facebook. Dankzij de statistieken die wij bijhouden word je voorzien van de best mogelijke gebruikerservaring. Zo verbeteren wij onze webwinkel elke dag weer, speciaal voor jou.
Wat zijn de risico's?
Die zijn er niet. Cookies op Stellingkast.nl zijn volkomen veilig en bevatten nooit persoonlijke informatie of andere data die naar jou herleid kan worden.Stellingkast.nl gebruikt dus cookies om je beter van dienst te kunnen zijn
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens metbetrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Stellingkast.nl B.V.
Apolloweg 32
8239DA Lelystad
NederlandT (0320) 222211
E info@stellingkast.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Edwin van Groenigen